Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych.
KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Polska Misja Katolicka w Würzburgu przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu o ochronie danych osobowych w Kościele (KDG) z dnia 20. listopada 2017 roku. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Misja Katolicka w Würzburgu
Możliwość kontaktu z administratorem: korespondencyjnie na adres: Virchowstr. 20, 97072 Würzburg telefonicznie: pod numerem 0931 781514drogą, elektroniczną: Mail
Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym, np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. przynależność do grupy parafialnej.
Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.
Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba która ukończyła lat 18, której dane dotyczą, za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w paragrafie 18 Dekretu,usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w 19 Dekretu,ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w paragrafie 20 Dekretu.
Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
Wizerunek:Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne,wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.Informujemy, że zgodnie z art. 48 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Diecezji Würzburg – Eva Maria Gregor, Domerschulstraße 2 97070 Würzburg (datenschutz@bistum-wuerzburg.de), a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych diecezji bawarskich – Jupp Joachimski, Kapellenstr. 4 80333 München (jjoachimski@eomuc.de), tel. 089 2137 1796